เพาะเห็ดฟาง ลดโลกร้อน สร้างรายได้เดือนละหลายหมื่น

การเพาะเห็ดฟางไม่เพียงเป็นวิธีในการสร้างรายได้เดือนละหลายหมื่นเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีที่ช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย โดยสามารถเลือกพื้นที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดฟาง และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมเช่น ภาชนะเพาะเห็ด ฟางหรือฟางข้าว และน้ำมันกาแฟ รักษาความชื้นและอุณหภูมิในพื้นที่เพาะเห็ดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้เห็ดฟางเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม

Related videos