เปลี่ยนจากที่นาเดิมมาปลูกผลไม้สร้างรายได้ทั้งปี ผลไม้สร้างเงินมหาศาล

การปลูกผลไม้สร้างเงินมหาศาลต้องให้ความสำคัญกับการเลือกสายพันธุ์ผลไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดินและสภาพอากาศในพื้นที่ และให้ระวังในการดูแลรักษาและป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

Related videos