เกษตรกรเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้เป็นอย่างดี

พาไปดูเรื่องราวการสร้างรายได้ การเลี้ยงแพะเป็นธุรกิจที่ทำให้เกิดรายได้เสริมและสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมได้ดี การเลี้ยงแพะยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยสนับสนุนทางเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น แพะยังให้มูลสัตว์ที่เหมาะสมในการใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์

Related videos