เกษตรกรปลูกข่าแทนข้าวสร้างรายได้ช่วงแล้ง สร้างเงินให้กับเกษตรกร

เกษตรกรพื้นที่ชุ่มซ้ำซากในจ.อ่างทองโบสถ์นาข้าวมาปลูกพืชน้ำน้อยอย่างข่า ส่งผลต่อผลกระทบหากพบช่วงน้ำน้อยส่งขายกิโลละ 40 บาท การสร้างรายได้จากเกษตรกรเป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญในการสร้างเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ ภายใต้แสงแห่งความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม การเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นตรงกับความต้องการและที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน

Related videos