เปลี่ยนอาชีพ ชาวไร่มุ่งเลี้ยงปลาในบ่อปิด ลด- เพิ่มรายได้

ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับเกษตรกรที่มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงปลาด้วยการเลี้ยงระบบปิดไมโคร- นาโนบับเบิ้ล นอกเหนือจากปลาที่ไม่ติดเชื้อแล้ว การทำไร่นั้นแม้จะเป็นอาชีพดั้งเดิมและมีความสำคัญ แต่ก็มีความเสี่ยงหลายประการ เช่น สภาพอากาศที่ไม่แน่นอน ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และความผันผวนของราคาผลผลิต การเลี้ยงปลาในบ่อปิดจึงกลายเป็นทางเลือกที่ดี เพราะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า

Related videos