การปลูกแตงกวากับแนวคิดใหม่ สร้างรายได้ให้ยั่งยืนจากการปลูกพืชกินได้

หนึ่งในแนวทางการสร้างรายได้ที่สำคัญของเกษตรกรคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เช่นการใช้ระบบการเกษตรที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตามและจัดการกับการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Related videos